fbpx
Skip to main content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens Schuldenbewind Friesland BV verwerkt, met welk doel en hoe hiermee wordt omgegaan.
 

Doeleinden/gronden
Schuldenbewind Friesland houdt zich bezig met beschermingsbewind en budgetbeheer. Schuldenbewind Friesland verwerkt daarom persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en/of indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een betrokkene. Onder een betrokkene wordt verstaan de onder bewind gestelde of iemand die onder budgetbeheer staat bij Schuldenbewind Friesland.
 
Verwerking
Afhankelijk van de doeleinden als hierboven omschreven kan Schuldenbewind Friesland onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens van betrokkene: voornaam, tussenvoegsels, achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, straat, huisnummer + toevoeging, postcode, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, Burgerservicenummer, vreemdelingennummer, gegevens bankrekeningen, kadaster, Kamer van Koophandel, voertuigen en overige bezittingen, gegevens opleiding, inkomen, uitgaven en schulden, strafrechtelijke gegevens, medische gegevens. Persoonsgegevens van schuldeisers, werknemers van schuldeisers en overige contacten van Schuldenbewind Friesland: voornaam, tussenvoegsels, achternaam, voorletters, geslacht, werkgever (als bedrijf), straat, huisnummer + toevoeging, postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, gegevens bankrekeningen.
 
Naast bovengenoemde gegevens kunnen ook andere gegevens worden verwerkt indien deze van belang zijn voor het goed uitvoeren van het beschermingsbewind of budgetbeheer.

Verstrekking aan derden
Schuldenbewind Friesland verkoopt persoonsgegevens niet aan derden, maar verstrekt deze alleen op grond van wettelijke verplichtingen en/of behartiging van de gerechtvaardigde belangen aan de rechtbank, schuldenaar, schuldeisers en/of eventueel andere betrokken partijen.

Beveiliging
Schuldenbewind Friesland neemt de bescherming van gegevens serieus en zorgt voor een passende beveiliging van persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn
Schuldenbewind Friesland bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten
Heeft u vragen of klachten of wilt u inzage in uw gegevens dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Schuldenbewind Friesland behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn en kan, binnen redelijk grenzen, een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt een schriftelijk verzoek sturen aan:

Schuldenbewind Friesland BV
Inzageverzoek AVG
Postbus 8558
8903 KN Leeuwarden