fbpx
Skip to main content

Klachtenreglement

Klachtenreglement Schuldenbewind Friesland BV

Artikel 1 Begripsomschrijving
Klacht:
Iedere redelijkerwijs als zodanig aan te merken uiting van cliënten of belanghebbenden van onvrede over de dienstverlening van Schuldenbewind Friesland BV.

Klachtenprocedure:
De procedure welke binnen Schuldenbewind Friesland BV wordt gehanteerd voor de behandeling van klachten.

Klachtenregeling:
Het document waarin de klachtenprocedure is uitgewerkt en vastgelegd.

Klager:
De cliënt of andere belanghebbende die een klacht tegen Schuldenbewind Friesland BV indient.

Cliënt:
De persoon die bij Schuldenbewind Friesland BV onder beschermingsbewind staat op grond van art. 1:431 lid 1 BW.

Derden:    
Een belanghebbende betrokken partij, waaronder schuldeisers.

Schuldenbewind Friesland BV:
De besloten vennootschap Schuldenbewind Friesland alsmede de beschermingsbewindvoerders die aan Schuldenbewind Friesland BV zijn verbonden in loondienst.

Klachtenfunctionaris:
Een als zodanig aangewezen medewerker van Schuldenbewind Friesland BV of een andere door Schuldenbewind Friesland BV aangewezen persoon.

Artikel 2 Reikwijdte
Iedere klacht tegen een medewerker van Schuldenbewind Friesland BV wordt behandeld als een klacht tegen de besloten vennootschap Schuldenbewind Friesland BV.

Artikel 3 Klachtrecht
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Een klacht dient tenminste te bevatten:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;
  • Een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht, alsmede de
    datum en het tijdstip waarop het gedrag heeft plaatsgevonden.

Indien een klager minderjarig is of onder curatele is gesteld, dan moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede oudere, voogd of curator.

Indien aan boven gestelde vormeisen niet wordt voldaan, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen. De klager krijgt daarvan binnen twintig werkdagen schriftelijk bericht.

De klacht moet schriftelijk ingediend worden bij:
Schuldenbewind Friesland BV
Inzake klacht
Postbus 8558
8903 KN LEEUWARDEN

Artikel 4 Afdoening in der minne
De klachtenfunctionaris zal beoordelen of de klacht van de klager middels een informele afhandeling naar tevredenheid kan worden afgewikkeld. Indien de klacht op deze wijze kan worden afgewikkeld, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling.

Artikel 5 Bijstand door gemachtigde
Een klager of diegene op wiens gedragen de klacht betrekking heeft, kan zich door een gemachtigde, advocaat en/of procureur laten bijstaan of laten vertegenwoordigen. De klachtenfunctionaris zal om een schriftelijke machtiging verzoeken.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van de klacht stuurt de klachtenfunctionaris binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging aan de klager.

Als een klacht wordt ingediend waartoe een andere organisatie handelingsbevoegd is, zal de klachtenfunctionaris de klacht doorzenden naar de betreffende instantie, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener van de klacht.

Schuldenbewind Friesland BV administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole en afhandeling.

Artikel 7 Geen verplichting tot klachtbehandeling
Schuldenbewind Friesland BV is niet verplicht een klacht te behandelen als deze klacht betrekking heeft op eenzelfde klacht die reeds eerder met inachtneming van deze klachtenregeling is afgedaan en waarbij de periode tussen beide klachten korter is dan zes maanden.

Schuldenbewind Friesland BV is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is of om een andere gemotiveerde reden. Voor het niet in behandeling nemen van de klacht stelt Schuldenbewind Friesland BV de klager zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Hoor en wederhoor
De klachtenfunctionaris stelt de klager en diegene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Van het horen van de klager kan worden afgezien als de klager schriftelijk heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden.
Van het horen wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Een afschrift wordt verstrekt aan de klager en/of de gemachtigde en aan Schuldenbewind Friesland BV.

Artikel 9 Behandelingstermijn
Conform de Algemene wet Bestuursrecht wordt een klacht binnen zes weken door de klachtenfunctionaris afgewikkeld.

De klachtenfunctionaris kan de behandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken verdagen.
Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en/of de gemachtigde en aan Schuldenbewind Friesland BV.

Artikel 10 Afdoening
De klachtenfunctionaris stelt de klager of degene(en) op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede de eventuele consequenties die zij daaraan verbindt. Indien binnen zes weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt wordt de klager door de klachtenfunctionaris schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 11 Citeerartikel, bekendmaking en inwerkingtreding
Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling Schuldenbewind Friesland BV. Deze klachtenregeling kan op verzoek worden toegezonden. Schuldenbewind Friesland BV maakt het  bestaan van deze klachtenregeling bekend op haar website. De klachtenregeling treedt in werking voor alle klachten die ontstaan zijn op of na 1 juni 2020.

Aldus vastgesteld en in werking getreden op 1 juni 2020.